Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Spacemanic letní soutěž

BACK TO MORE NEWS

24
June
2024

Spacemanic letní soutěž

Zajímá vás vesmír a zároveň máte uměleckou duši? Představujeme vám jedinečnou příležitost spojit vaši nekonečnou fantazii s nekonečným kosmem! Ať už jste nadšenec do astronautiky nebo milujete malování noční oblohy, tato soutěž je vaší vstupenkou k hvězdné slávě! Zapojte se do Letní soutěže Spacemanic!

Zadání je jednoduché. Vytvořte digitální artwork na téma vesmír a kosmonautika s tmavým pozadím. Artwork musí obsahovat alespoň 3 reference na společnost Spacemanic a její produkty (většinou satelity). Pro první tři místa máme připravené hodnotné ceny, a to nejoriginálnější umělecké dílo získá speciální „Cenu hlavního inženýra“. Vaše práce můžete posílat do 31. srpna 2024 na adresu soutez@spacemanic.com.

Připravte si vaše grafické tablety a pusťte se do tvoření!


Štatút reklamnej a propagačnej súťaže s názvom „Letní soutěž Spacemanic“

v znení platnom od 29.06.2024

1. Základné ustanovenia 

1.1. Reklamnú a propagačnú súťaž „Letní soutěž Spacemanic“ (ďalej ako „súťaž“) organizuje spoločnosť Spacemanic CZ s.r.o., Purkyňova 649/127, 612 00 Brno, IČO: 08219907, IČ DPH: CZ08219907 (ďalej ako „organizátor“) 

1.2. Súťaž sa riadi pravidlami uvedenými v tomto štatúte (ďalej len „štatút“), ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže. 

2. Účel 

Účelom súťaže je v rámci reklamnej a propagačnej kampane zvýšiť u širokej verejnosti povedomie o spoločnosti organizátora a jej činnosti. 

3. Trvanie súťaže 

Súťaž bude organizátorom realizovaná na celom území Slovenskej republiky a Českej republiky a uskutoční sa v termíne od 29.06.2024 do 31.08.2024; vyhodnotenie sa uskutoční po skončení súťaže.

4. Podmienky účasti v súťaži 

4.1. Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá spĺňa všetky nasledovné podmienky: 

4.1.1 je spôsobilá na právne úkony, 

4.1.2 v deň zapojenia sa do súťaže podľa článku 5. štatútu, dovŕšila aspoň 18 rokov veku, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo Českej republiky a je plne spôsobilá na všetky a akékoľvek právne úkony súvisiace s účasťou a výhrou v súťaži v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky a Českej republiky, 

4.1.3 a ktorá splní podmienky/pravidlá súťaže (ďalej len ako „súťažiaci“). 

4.2. Organizátor má v prípade pochybnosti o veku výhercu žiadať predloženie príslušného dokladu, ktorým by táto osoba osobne preukázala dovŕšenie 18 rokov veku. 

4.3. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi súťaže a k iným osobám, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s organizovaním súťaže a osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane takáto vylúčená osoba, stráca nárok na výhru, posúdenie podmienok pre stratu nároku prislúcha organizátorovi súťaže.  

4.4. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa podmienky určené pre súťažiaceho podľa bodu 4.1 článku 4 štatútu, potom platí: 

4.4.1. organizátor môže túto osobu kedykoľvek zo súťaže vylúčiť a 

4.4.2. takejto osobe nevzniká nárok na výhru, a to ani v prípade, ak by bola víťazom za podmienok určených štatútom a splnila ostatné podmienky na výhru podľa štatútu. 

5. Pravidlá 

5.1. V období počas trvania súťaže súťažiaci zašle digitálne nakreslený obrázok (ďalej len „artwork“) spĺňajúci kritéria pre zaradenie artwork-u do súťaže na emailovú adresu organizátora soutez@spacemanic.com. Kritéria pre zaradenie artwork-u do súťaže sú nasledovné:

a) artwork je nakreslený digitálnou formou

b) artwork je autorským dielom súťažiaceho

c) artwork sa týka témy „Vesmír“

d) artwork obsahuje tmavé pozadie, ktoré je odstrániteľné

e) artwork obsahuje najmenej 3 vizuálne referencie (grafické prvky) na organizátora, alebo jeho výrobky

f) artwork nie je vytvorený za pomoci AI generátora

g) zaslaním artworku udeľuje jeho autor organizátorovi výhradnú, bezodplatnú a neobmedzenú licenciu na používanie, vytváranie a rozmnožovanie artworku ako autorského diela.

5.2. Bezprostredne po skončení súťaže od 01.09.2024  do 08.09.2024 prebehne vyhodnotenie súťaže. 

5.3. Zo všetkých artwork-ov spĺňajúcich kritéria súťaže budú následne formou hlasovania vybraní 4-člennou komisiou vytvorenou organizátorom nasledovní víťazi súťaže podľa kritéria voľnej úvahy:

a) 1. MIESTO pre súťažiaceho ako autora najoriginálnejšieho a najkrajšieho artworku 

b) 2. MIESTO pre súťažiaceho ako autora 2. najoriginálnejšieho a najkrajšieho artworku

c) 3. MIESTO pre súťažiaceho ako autora 3. najoriginálnejšieho a najkrajšieho artworku

d) CENA KOMISIE pre súťažiaceho ako autora najzaujímavejšieho artworku

5.4. Po skončení termínu konania súťaže budú vybratí 4 výhercovia, ktorých organizátor kontaktuje a každého výhercu informuje o získaní výhry špecifikovanej v bode 6.1 štatútu.  

5.5. Jeden súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže s viacerými artworkami. 

5.6. Súťaž nie je lotériou a nie je založená na faktore šťastia. 

5.7. Zaslaním artworku udeľuje jeho autor organizátorovi výhradnú, bezodplatnú a neobmedzenú licenciu na používanie, vytváranie a rozmnožovanie artworku ako autorského diela.

6. Výhra 

6.1. Výhrou v súťaži je:

a) pre 1. MIESTO: LEGO NASA Mars rover Perseverance

b) pre 2. MIESTO: LEGO Creator Astronaut

c) pre 3. MIESTO: LEGO Creator Astronaut

d) pre CENA KOMISIE: LEGO Creator Raketoplán

6.2. Celkovo budú v súťaži 4 výhercovia, ktorí získajú celkovo 4 výhry. 

6.3. Výhry do súťaže zabezpečí organizátor a zrealizuje ich odovzdanie. 

6.4. Výhra z reklamnej súťaže je ako ostatný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) bod. 2 zákona o dani z príjmov oslobodená od dane. 

7. Odovzdanie výhry 

7.1. Po určení výhercov organizátor komunikuje informáciu o výhre s výhercom a požiada výhercov o oznámenie údajov meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu trvalého pobytu alebo kontaktnú adresu, na ktorú chce, aby mu bola výhra doručená. 

7.2. Organizátor si pred odovzdaním ktorejkoľvek výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá výhru vyhráva. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o odovzdaní výhry. 

7.3. V prípade, ak sa nepodarí výhru odovzdať výhercovi alebo sa výherca o výhru neprihlási organizátorovi ani do 14 dní odo dňa márneho pokusu kontaktovať alebo odovzdať výhru, výherca stráca právo na získanie výhry. 

8. Osobné údaje a osobnostné práva 

Súťažiacemu, podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyplývajú ako dotknutej osobe práva na ochranu osobných údajov. Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných údajov, právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania), a právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (statny.dozor@pdp.gov.sk). Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov. Organizátor súťaže informuje súťažiaceho ako dotknutú osobu nasledovne: 

Prevádzkovateľ osobných údajov: Spacemanic CZ, s.r.o.

Zodpovedná osoba: Jakub Kapuš e-mail: legal@spacemanic.com

Účel spracúvania: účasť v reklamnej a propagačnej súťaži „Letní soutěž Spacemanic“. 

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je požiadavkou, ktorá je nevyhnutná pre účely identifikovania výhercu a odovzdania výhry. 

Právny základ spracúvania súťažiacich: súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. 

Právny základ výhercov: § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. spracúvanie je nevyhnutné na uzavretie zmluvy. 

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa: prevádzkovateľ nepoužije osobné údaje na spracovanie súvisiace s oprávnenými záujmami inými, ako sú uvedené v účele spracovania 

Kategórie osobných údajov súťažiacich: meno, email 

Kategórie osobných údajov výhercov: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo kontaktná adresa na doručovanie, telefónne číslo 

Doba uchovania osobných údajov: od poskytnutia súhlasu po 1 kalendárny mesiac od uplynutia súťaže, pričom súťaž uplynie až po odovzdaní všetkých výhier; údaje výhercov uchováva prevádzkovateľ pre účely daňové, účtovné a archivačné 

Kategória príjemcov osobných údajov: prevádzkovateľ neposkytuje údaje iným osobám 

Presun do tretích krajín: údaje nie sú predmetom presunu do iných krajín okrem Slovenskej a Českej republiky 

Informácia o existencii automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania: výhercovia sú vybraní na základe voľného posúdenia 4-člennej komisie hlasovaním podľa kritéria originality a kvality, čo je nevyhnutné na uzavretie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom Súťažiaci má právo kedykoľvek svoj súhlas na spracovanie osobných údajov odvolať mailom na legal@spacemanic.com, v ktorom vyjadrí, že odvoláva svoj súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely súťaže, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. O tejto skutočnosti výslovne upozorňujeme súťažiacich. V prípade odvolania súhlasu pred uskutočnením vyhodnotenia je súťažiaci vyradený zo súťaže a nebude zaradený do súťaže o výhry. 

Každý súťažiaci prihlásením sa do súťaže zaslaním artworku udeľuje ako autor organizátorovi výhradnú, bezodplatnú a neobmedzenú licenciu na používanie, vytváranie a rozmnožovanie artworku ako autorského diela. Organizátor súťaže je oprávnený postúpiť toto právo aj na tretiu osobu. Právo používania, vytvárania a rozmnožovania sa vzťahuje aj na jeho ďalší predaj. 

9. Osobitné ustanovenia 

9.1. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.

9.2. Organizátor nehradí súťažiacim súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou. Organizátor nenesie zodpovednosť za prípadné vady na výhre, či už sa prejavia pri prevzatí alebo neskôr. 

9.3. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými súťažiacim, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa resp. nevyužitím výhry. 

9.4. Organizátor nezodpovedá za funkčnosť telefónnych, internetových liniek a zariadení, za poštové služby, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje sám. 

9.5. Výherca nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu. 

9.6. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž alebo tento štatút súťaže a jej pravidlá. 

9.7. Súťažiaci sa môžu oboznámiť s pravidlami súťaže a týmto štatútom v čase jej trvania na: 29.6.2024-31.8.2024.

9.8. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú súťažiaci svoj súhlas riadiť sa pravidlami súťaže podľa tohto štatútu. 

9.9. Ustanovenia štatútu a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

9.10. Súťaž nie je nijakým spôsobom sponzorovaná, podporovaná, riadená alebo inak prepojená s inými  spoločnosťami. Informácie, ktoré súťažiaci poskytne, budú použité výhradne na obchodné a marketingové účely organizátora a za účelom poskytnutia výhry.